CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TẠI NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được xác định là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện là thầy giáo, cô giáo. Mang trên mình nhiệm vụ nặng nề là đào tạo thế hệ kế thừa cho đất nước, mỗi thầy, cô giáo có trách nhiệm giáo dục cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chỉ rõ “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân” và đề ra nhiệm vụ “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo”, “coi trọng công tác phát triển Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên. Bảo đảm các trường học có chi bộ”.

Vì thế, việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo trong đổi mới của đảng viên trong giáo viên là khâu quan trọng của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Công tác phát triển Đảng trong giáo viên có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong giáo viên là rất cần thiết, tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận; nâng cao vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động chuyên môn và đoàn thể.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ấy, hàng năm chi bộ trường THCS Đinh Bộ Lĩnh luôn quan tâm, theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn cao giới thiệu để tạo nnguồn cho chi bộ kết nạp. Ngày 06/5/2024 chi bộ nhà trường đã tổ chức kết nạp 01 quần chúng ưu tú, nâng tổng số đảng viên trong chị bộ là 18 đảng viên.